Teaching & Research

《Library Information Study》Introduction

Report library science, information science, archival science construction and the latest developments of education, and reflect the latest scientific achievements.

editorial committee

Director of committee:Yuqing Song

committee members, ranked in the order of surname complexity :

Zhengxing Wang, Rifen Wang, Zhijin Wang, Zhangping Lu, Jiyuan Ye, Bao Ping,

Hongguang Liu, Jianye Xu, Sun Bin, Aiguo Li, Mingxin Wu, Weici Wu, Junping Qiu,

Zhenjiang Sha, Guzhao Shen, Yuqing Song, Wanyin Chen, Chen Yan, Bingsi Fan,

Jinyuan Zhou, Jianming Zheng, Ke Ping, Zhao Min, Naixuan Zhao, Guiting Zha,

Guohong Shi, Yuan Run, Jianxin Gu, Tang Heng, Mei Qiang, Peng Fei

Editor:Yuqing Song

associate editor:Zhangping LU, Hongguang Liu, Yuan Run

managing editor:Zhenjiang Sha

coordinating editor:Xuesong Luo, Guiying Liang

Contact:

Address: Xuefu Road 301,research institute of science and technology, Jiangsu University, Zhenjiang, Jiangsu 212013

Tel:0511-88782261

E-mail:tsqbyj@ujs.edu.cn